FAB Fact Sheet (September 30, 2023)
092023 FAB DATA – FACT SHEET

LOCATORS (September 30, 2023)

092023 FAB DATA – LOCATORS

POWER RATES (September 31, 2023)

092023 FAB DATA – POWER RATES

QUICK STATISTICS (SEPTEMBER 30, 2023)

092023 QUICK STATISTICS